NITH 2006-2007 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / IPG400 UNIX 1: Shell og C-programmering  

IPG400 UNIX 1: Shell og C-programmering

Emnekode
IPG400

Emnenavn
UNIX 1: Shell og C-programmering

Studiepoeng
6,00

Emneansvarlig
Truls Philippot

Godkjenningsdato


Hensikt
Å gi en grundig innføring i prosess- og filsystemarkitektur i operativsystemet UNIX, og gjøre deltagerne i stand til å lese og skrive Shellprogrammer og enkle C-programmer. Det legges vekt på versjonsuavhengighet, og kurset passer derfor like bra uansett hvilken UNIX-versjon (Solaris, Linux, osv.) man måtte få bruk for i praksis.

Forutsetninger
Grunnleggende kunnskaper i programmering, men uten krav til noe bestemt programmeringssprog.

Kompetansemål
Filsystemet

Studenten skal kunne forklare hvordan det hierarkiske filsystemet er bygd opp og brukes i praksis via kommandoer til systemet.

Prosessbegrepet

Studenten skal kunne forklare hva en prosess er og hvordan den skapes, og anvende dette til å sette sammen flere prosesser ved hjelp av kommandoer i eller utenfor kommandofiler.

Teksthåndtering

Studenten skal kunne redigere filer interaktivt og satsvis. Studenten skal kunne manipulere tekst i en strøm (pipeline) ved hjelp av de vanligste filterprogrammene.

Skallprogrammering

Studenten skal kunne skrive skallprogrammer med bruk av system- og egendefinerte variable, parametre fra kommandolinjen, håndtering av inn- og utmating og stringer. Studenten skal kunne programmere løkker og tester.

Programmeringsmiljø

Studenten skal kunne beskrive de forskjellige trinnene som inngår i kompileringen av et program, hvordan disse kan automatiseres, og hvordan et feilet program kan debugges.

C-programmering

Studenten skal kjenne C godt nok til å kunne forklare hvordan et gitt C-program virker. Studenten skal også selv kunne skrive C-programmer med bruk av løkker, tester, tabeller, stringer og enkel inn- og utmating. Studenten skal kunne beskrive de viktigste funksjonene i C-biblioteket, samt definere pekerbegrepet.

Gjennomføring
Kombinasjon av forelesninger og PC-lab (sistnevnte utgjør ca. 25%)

Pensum

Som forelest, illustrert ved kompendium på intranettet, og utdypet i pensumlitteraturen angitt nedenfor

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir en grundig innføring i prosess- og filsystemarkitektur i operativsystemet UNIX. Det gir deltagerne tilstrekkelige kunnskaper til å forstå andres og skrive egne programmer i Shell og C, uavhengig av hvilken versjon som skal brukes.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
The C Programming Language  Brian W. Kernighan og Dennies Ritchie  Prentice Hall  1988  0131103628  2.    Bok  Pensum 
The UNIX Programming Environment  Brian W. Kernighan og Rob Pike  Prentice Hall  1984  013937681x      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100%

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Alle trykte og skrevne / All printed and written

Varighet:
180 minutter

Semester:
Høst / Autumn