NITH 2005-2006 / Emner / Prosjektemner / PJ400 Undersøkelsesmetoder  

PJ400 Undersøkelsesmetoder

Emnekode
PJ400

Emnenavn
Undersøkelsesmetoder

Studiepoeng
6,00

Godkjenningsdato
16.05.2006

Hensikt
Hensikten med emnet er forberedelse til hovedprosjektet. Emnet skal gi kunnskap om sentrale teorier og
undersøkelsemetoder i IT-faget. Gjennom skriving og refleksjon skal studentene utvikle eget faglig ståsted.


Forutsetninger
Faget bygger på tidligere prosjektfag og forutsetter gode kunnskaper i systemering

Kompetansemål

Du skal kunne skrive en fagartikkel

  •  som tilfredsstiller de formelle akademiske kravene (IMROD) 
  •  som inneholder en systematisk og selvstendig analyse
  •  der konklusjonen følger logisk av diskusjonen i artikkelen og presenterer eget faglig ståsted
  •  der passende referanser er brukt korrekt og systematisk gjennom hele artikkelen og en  korrekt referanseliste presenteres
  •  der språket er klart og konsist

Du skal kunne reflektere over erfaringer med skriveprosessen i et refleksjonsnotat. 

Du skal kunne orientere deg i den teoretiske IT-debatten

Du skal kunne gjøre rede for og drøfte grunnleggende prinsipper og skillelinjer i vitenskapelig undersøkelsemetode

 

Gjennomføring
Emnet er delt inn i tre moduler av en ukes varighet. Modulene består av 1) skrivetrening med vekt på
strukturen i en fagartikkel, 2) teori med noen sentrale bidrag innen systemutviklingsteori
og andre IT områder, 3) undersøkelsemetoder, både kvalitative og kvantitativ behovskartlegging. Fagstoffet blir presentert i forelesninger.
Hovedvekten for studentens arbeid ligger på praktisk skrivetrening. En fagartikkel skal skrives i løpet av hver modul. Første fagartikkel er individuell. For de to siste artiklene er gruppestørrelse 2 eller 3 studenter, unntaksvis individuelt.
Gruppene bruker hverandre som responsgrupper og settes sammen av studentene selv.
Vurderingsform er mappevurdering, bestående av tre fagartikler som samle danner grunnlaget for evaluering. Alle fagartiklene må være bestått.
Se utfyllende forskrift om prosjekteksamen på Intranettet.

Pensum

Se litteraturlisten

Karakterskala
Bestått Ikke bestått / Pass Failure

Vitnemålstekst
Emnet gir kunnskaper om sentrale teorier og undersøkelsemetoder i IT-faget. Gjennom skriving
og refleksjon får studentene anledning til å utvikle eget faglig ståsted.

Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Metodekompendium NITH      2005        Kompendium  Pensum 
Prosjektoppgaven – Krav til utforming   Rognsaa, Aage  Universitetsforlaget  2003  82-15-00364-8      Bok  Pensum 
Skrive for å lære   Dysthe, Olga m.fl  Abstrakt forlag  2000  82-7935-015-2      Bok  Pensum 
Teorikompendium NITH      2005        Kompendium  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100 %

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn