NITH 2009-2010 / Emner / Databaseemner(DB) / DB110 Databaser 1  

DB110 Databaser 1

Emnekode
DB110

Emnenavn
Databaser 1

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Sigmund Hov Moen

Tilsynssensor
Bjørn Kristoffersen, HiT

Godkjenningsdato
15.11.2006

Hensikt
I forbindelse med informasjonsbehandling er det viktig å kunne organisere og lagre data. Moderne databasertekoloogi muliggjør hurtig registrering, redigering og gjenfinning av data. Moderne databaser har innbygde funksjoner for sikkerhetskopiering og rekonstruksjon av data ved systemutfall. De løser også flerbrukerproblematikken på en svært funksjonell måte. Derfor er det meget viktig å beherske databaser for personer som arbeider med å lage informasjonssystemer. Dette emnet er også sentralt i andre fag ved NITH (systemering, prosjekt, og programmering).


Forutsetninger
Grunnleggende kunnskaper i programmering.


Kompetansemål

Databaseteori
Studenten skal kunne forklare hovedprinsippene og bruksområdene for databaser, og kunne beskrive hva som skiller et databasesystem fra et filbasert system. Studenten skal kunne forklare hovedprinsippene for et flerbruker databasehåndteringssystem (DBHS). Hovedvekten legges på relasjonsmodellen, men studenten skal også kjenne til andre databasemodeller. Studenten skal kunne lage enkle datamodeller som EAR-diagram, beherske overføring av en EAR-modell til en relasjonsdatabase, og rekonstruere et EAR-skjema med utgangspunkt i en eksisterende relasjonsdatabase.

SQL
Studentene skal beherske nok SQL til å opprette og vedlikeholde databaser, hente informasjon fra databaser og endre informasjon i databaser. De skal beherske bruken av join, subspørringer og mengdeoperasjoner (union, intersect, minus).

Normalisering/denormalisering
Studenten skal kunne definere normaliseringsformene 1NF, 2NF, 3NF og BCNF. Dessuten skal hun beherske fjerning av repeterende attributt og normalisere tabeller fra 1NF til BCNF. Studenten skal også kunne vurdere innføring av kontrollert redundans (denormalisering), og kunne realisere en slik denormalisering.

Gjennomføring
Kombinasjon av forelesninger og pc-lab (ca. 50% av hver).

Emnet undervises om våren for 1.klasse Bachelor IT .


Pensum

Kapt. 1: Innledning: Hele
Kapt. 2: Databaseomgivelsene: Hele
Kapt. 3: Relasjonsmodellen: 3.1, 3.2.1, 3.2.3 - 3.2.5, 3.3, 3.4
Kapt. 4: Relasjonsalgebra: 4.1
Kapt. 5: SQL, datamanipulering: Hele
Kapt. 6: SQL, datadefinisjon: Hele
Kapt. 13: Normalisering: Hele
Kapt. 14: Avansert normalisering: 14.1-14.3

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet har gitt gode kunnskaper om databaser med hovedvekt på relasjonsdatabaser, en innføring i prosesser og metoder for transformasjon fra semantisk datamodell til ferdig implementert database og gode ferdigheter i bruk av SQL.

Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Databasesystemer  Bjørn Kristoffersen  Universitetsforlaget  2007?  ISBN 978-82-15-01082-3  4.ed    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
30%

Vurderingstype:
Flervalg / Multiple choice

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
120 min

Semester:
Vår / Spring


Vekting (%):
70

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
180 min

Semester:
Vår / Spring