NITH 2009-2010 / Emner / Økonomi- og organisasjonsem... / BU610 Bedriftsøkonomi 1  

BU610 Bedriftsøkonomi 1

Emnekode
BU610

Emnenavn
Bedriftsøkonomi 1

Studiepoeng
5,00

Emneansvarlig
Eivind Brevik

Tilsynssensor
Håvard Hansen, BI

Godkjenningsdato


Hensikt
Emnets mål er å gi studenten en grunnleggende innføring i sentrale deler av bedriftsøkonomisk teori, samt å gi innsikt og trening i hvordan bedriftsøkonomiske analysemetoder kan brukes som beslutningsgrunnlag.

Forutsetninger
Ingen

Kompetansemål

Studentene skal ha følgende kompetansemål etter fullført emne:

 • Kunne forklare hvorfor bedriftsøkonomi er en viktig disiplin for bedrifters beslutningstaking
 • Kjenne til ulike typer kostnader og beregne hvordan disse endrer seg under ulike produskjonsmengder
 • Kjenne til hvordan pris og etterspørsel påvirker bedrifters tilpasning i markedet
 • Kunne gjennomføre dekningspunktanalyser
 • Kunne gjennomføre priskalkyler
 • Kunne gjennomføre selvkost og bidragskalkyler
 • Kjenne til forskjellen mellom ulike metoder for driftsregnskap
 • Kunne beregne en kontantstrøm for en investering
 • Kunne analysere en kontantstrøm og beregne dennes lønnsomhet ved hjelp av nåverdi, internrente og pay-back.
 • Kjenne til hensikten med følsomhetsanalyser og kunne gjennomføre beregninger
 • Kunne gjengi hensikten med regnskapsanalyse
Gjennomføring
Forelesninger og øvinger

Pensum

Pensum er kapittel: 1.1-1.6, 2.1-2.4, 3.1-3.6, 4.1-4.9, 5.1-5.8, 6.1-6.9, 7.1-7.12, 8.1-8.2, 10.1-10.7, 13.1-13.3, 16.1-16.5

Kursorisk stoff: 3.7, 5.9, 8.3-8.6, 9.1-9.5, 11.1-11.7, 13.4-13.5, 16.6-16.7

Ikke pensum: 11.8-11.15, 12.1-12.7, 13.6-13.7, 14, 15

NB! Gjelder for 8. utgave

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir en grunnleggende innføring i bedriftsøkonomisk teori, med
fokus på hvordan bedriftsøkonomiske analysemetoder kan brukes som
beslutningsgrunnlag.

Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Kostnads- og inntektsanalyse  Boye/Heskestad/Holm  Universitetsforlaget  2004  82-15-00486-5  8. utgave 

7. utgave kan også benyttes, men oppgavene kan da avvike noe

 
Bok  Pensum 
Kostnads- og inntektsanalyse, oppgavesamling med løsningsforslag  Boye/Heskestad/Holm  Universitetsforlaget  2004  82-15-00643-4      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Alle trykte og skrevne. Kalkulator / All printed and written. Calculator.

Varighet:
180 minutter

Semester:
Høst / Autumn