NITH 2010-2011 / Emner / Teknologiemner(TK, ITK)  

Teknologiemner(TK, ITK)

TK110 Innføring i datateknikk
TK210 Internett-teknologi
TK320 Operativsystemer