NITH 2011 - 2012 / Emner / Forkurs / FK-NO09 Norsk  

FK-NO09 Norsk

Emnekode
FK-NO09

Emnenavn
Norsk

Studiepoeng
0,00

Emneansvarlig
Aage Rognsaa

Godkjenningsdato
31.08.2008

Hensikt
Kunnskapsmål: Studentene skal skaffe seg kunnskap om hvordan språket brukes som verktøy for god kommunikasjon og kunnskap om hovedtrekkene i norsk litteratur fra midten av 1800-tallet og fram til i dag.
Ferdighetsmål: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruk norsk som verktøy til kommunikasjon skriftlig og muntlig i ulike sjangrer og ut fra kontekst, situasjon og mål.
Generelle kompetansemål: Studentene skal på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

Emnet er definert i henhold til "Studieplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning", september 2008.

Forutsetninger
Bestått VG 1 og VG 2 fra yrkesfaglige studieprogram i videregående opplæring eller tilsvarende.

Kompetansemål

Språket og kommunikasjonsprosessen

Studentene skal:

 • ha kunnskap om hvordan språket kan brukes som verktøy for god kommunikasjon
 • kjenne prinsippene for mål- og mottakeranalyse, og kunne bruke dem
 • kjenne til sammenhengen mellom sender, mottaker, situasjon, mål, innhold og form
 • kjenne hovedtrekkene i ulike sjangere i sakprosa og skjønnlitteratur
 • kjenne til grunnleggende grammatikk
 • kjenne til hovedtrekkene i språkutviklingen i Norge
 • kunne bruk språket som verktøy til kommunikasjon skriftlig og muntlig i ulike sjangrer
 • kunne analysere og vurdere sammenhengen ellom innhold, virkemidler og mål i sakprosatekster
 • kunne analysere saksfremstilling og argumentasjon i ulike teksttyper
 • kjenne til og bruke regler for deltaking og ledesle av formelle og uformelle møter

Skriftlig framstilling

Studentene skal:

 • kunne strukturere egne tekster og bruke relevante språklige virkemidler ut fra kontekst, situasjon og mål
 • kunne bruke prinsipper for tekstorganisering, tekstsammenbinding og formverk, språklige virkemidler og uttrykksmåter i egne skriftlige arbeider
 • kunne skrive resonnerende framstillinger, instruksjoner, rapporter, referater, meldinger, forretningsbrev, søknader, debattinnlegg og leserbrev
 • kunne analysere skjønnlitterære ekster og sakprosatekster
 • anvende skriveregler, ordvalg og setningsbygning korrekt i egne skriftlige arbeider

Muntlig framstilling

Studentene skal:

 • kunne tilpasse bruk av stemme ut fra situasjon, kontekst og mål
 • kunne planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner
 • kunne planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner

Litteratur

Studentene skal:

 • kunne analysere sammenhengen mellom innhold og bruken av litterære virkemilder i skjønnlitterære tekster
 • ha kunnskap om hovedtrekkene i norsk litteraturhistorie og sentrale forfattere fra midten av 1800-tallet of fram til i dag
 • presentere og vurdere et utvalg verk, et forfatterskap eller litterær periode i norsk litteratur

Informasjonsinnhenting

Studentene skal:

 • kjenne til tradisjonelle og digitale massemedier og deres frastillingsmåter
 • kunnne bruke informasjon hentet fra tradisjonelle og digitale kilder kritisk, og kunne angi kilder korrekt
 • kunne bruke IKT-verktøy i egne arbeider

Prosjeketarbeid og samarbeid

Studentenen skal:

 • kunne samarbeide i grupper
 • ha kunnskap om prosjektarbeid og rapportskriving
 • kunne planlegge og gjennomføre ett eller flere prosjektarbeid - også tverrfaglig
 • kunne skrive dokumentasjon og prosjektrapport knyttet til prosjektarbeidet
 • kunne presentere prosjektarbeidet muntlig

Sidemål

Studentene ska:

 • ha kunnskap om hovedtrekk i grammtikkk og formverk
 • lese et utvalg tekster fra sakprosa og skjønnlitteratur
 • skrive noen framstillinger korrekt på sidemålet
Gjennomføring
Kurset gjennomføres over to semestere, vanligvis med en dag per uke. Undervisningsformer er forelesninger, øvinger i gruppe, obligatoriske innleveringer og presentasjoner, særemne og prosjektarbeid.

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Norskfaget i forkurset er et allmennfag som skal gi studentene det nødvendlige grunnlag for å gjennomføre tekniske høgskolestudier. Emnet er definert i henhold til "Studieplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning", september 2008.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Bokmåls- og nynorskordliste  Kulbrandstad m.fl.  Aschehoug  2001  788203 327452 og 788203 327476      Bok  Pensum 
Bruer  Engelstad m.fl.  Aschehoug  1996  8203320082       Bok  Pensum 
Norsk med samfunnskunnskap for teknikere og ingeniører  Eide m.fl.  NKI  1994  788256 230358  2. utgave    Bok  Pensum 
Nynorsknøkkel  Trond Eidnes  NKI Forlaget  2005  562-6291-5  1. utgave    Bok  Pensum 
Prosjektboka  Hoel  NKI  1999  56245352  2. utgave    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Alle ordbøker / Dictionaries

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn
Vår / Spring