NITH 2012 - 2013 / Emner / Databaseemner(DB) / DB1100 Databaser 1  

DB1100 Databaser 1

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DB1100

Emnenavn
Databaser 1

Studiepoeng
7,50

Godkjenningsdato


Hensikt
Etter fullført Databaser 1 skal man kunne forklare hva en relasjonsdatabase er, hva den kan brukes til og hvordan den skiller seg fra andre former for persistent lagring. Man skal kunne modellere og strukturere data for et domene. Man skal kunne opprette tabeller, legge inn ulike typer data i disse, kople dem sammen og hente ut rapporter ved hjelp av SQL spørringer. Man skal kunne forklare og anvende prinsippene for god design (normalisering, nøkkelbruk).

Forutsetninger
Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
Kunnskap:
• definere og forklare forskjellen på data, struktur og presentasjon
• forklare komponentene som inngår i ett RDBMS
• definere hva ACID-egenskapene er og hvorfor disse bør oppfylles
• beskrive hva relasjonsalgebra er, og forklare mulighetene den gir ved å benytte begrepene kartesisk produkt, union, snitt og mengde
• definere begrepene primær-, fremmed-, kandidat- og super-nøkkel, og anvende disse i relasjonsdatabaser
• definere begrepene funksjonell avhengighet og normalisering
• forklare hvilke administrative mekanismer som finnes i et DBMS og hvordan disse brukes til å opprette databaser og brukere med tilhørende rettigheter

Ferdigheter:
• beskrive og utføre trinnene i utvikling av en EAR-modell fra kravspesifikasjonen til ferdig database, tegne en EAR-modell med korrekt notasjon og kardinalitet
• bruke SQL for å utføre CRUD operasjoner på databasen
• bruke SELECT spørringer med opsjoner til å hente rapport fra en enkelt tabell
• kombinere og hente rapporter fra flere tabeller ved bruk av JOIN klausuler
• benytte de vanligste normaliseringsformene (UNF, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF)
• bruke VIEW
• modellere, opprette, legge inn data og hente ut rapporter fra en database med rimelig kompleksitet (f.eks. 10-15 tabeller og 5-10 relasjoner )

Generell Kompetanse:
• forklare og eksemplifisere fordelene med å benytte en database og vurdere om disse er til stede i konkrete tilfeller
• skissere livsløpet til en typisk database: modellering, opprettelse, bruk, revisjon, og eventuell migrasjon.
• utføre enkel brukeradministrasjon, herunder kunne forklare roller og rettigheter
• forklare hvilke lover og regler som gjelder for lagring og bruk av personoppplysninger i Norge.

Gjennomføring
Forelesninger, øvinger og egenstudier.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

40

Selvstudium

100

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

14

Øving

40

Vurdering

6

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Verktøy

MySQL Database

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Etter å ha fullført emnet skal man kunne forklare hva en relasjonsdatabase er, hva den kan brukes til og hvordan den skiller seg fra andre former for persistent lagring. Man skal kunne modellere og strukturere data for et domene. Man skal kunne opprette tabeller, legge inn ulike typer data i disse, kople dem sammen og hente ut rapporter ved hjelp av SQL spørringer. Man skal kunne forklare og anvende prinsippene for god design (normalisering, nøkkelbruk), og utføre grunnleggende administrative oppgaver.

Vurderingstype
Mappevurdering

Vurdering

Flervalgseksamen (25%)
Skriftlig eksamen (75%)
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Database Systems. A Practical Approach to Design, Implementation, and Management  Thomas Connolly & Begg, Carolyn  Addison Wesley  2010  978-0-321-52306-8  5.    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
25

Vurderingstype:
Flervalg / Multiple choice

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
75

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
3 timer

Semester:
Høst / Autumn