NITH 2012 - 2013 / Emner / Teknologiemner(TK, ITK) / TK1100 Digital teknologi  

TK1100 Digital teknologi

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
TK1100

Emnenavn
Digital teknologi

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Bjørn Olav Listog

Tilsynssensor
Kjetil Svarstad

Godkjenningsdato
13.06.2011

Hensikt
For å kunne benytte en datamaskin på en effektiv måte må man vite hvordan informasjon kodes digitalt, samt hvordan den lagres, prosesseres og overføres av og mellom maskinvare og programvare. Ved å arbeide med emnet skal studenten lære seg å analysere datasystemer i ulike abstraksjonslag fra bit-nivå, via digitale kretser og maskinvarekomponenter (CPU, minne, busser og ulikt I/O-utstyr), data vs instruksjoner, operativsystem, applikasjoner og nettverkskommunikasjon. De skal kunne forklare hvordan man med binærtall kan representere ulike former for informasjon. De skal erverve seg begrepsapparatet som trengs for å vurdere ulik maskin- og programvare opp mot hverandre. De skal kunne benytte modeller for funksjonell lagdeling i systemer, samt prosedyrer og verktøy til å forklare virkemåte og derigjennom kunne utføre effektiv feilsøking av enkeltmaskiner og nettverkskommunikasjon.

Forutsetninger
Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
· beskrive den historiske utviklingen som ledet frem til dagens datamaskiner og nettverk
· definere og benytte de vanligste begrepene som benyttes i beskrivelse og analyse av datasystemer og nettverk
· prinsippene og metodene for digital koding av ulike former informasjon og hvilke muligheter og begrensninger som er forbundet med disse
· beskrive arkitekturen og organiseringen av datasystemer og nettverk
· forklare rollen til et operativsystem og dekomponere funksjonaliteten i hovedelementene prosess/tråd-administrasjon (scheduling + samtidshåndtering), minne-administrasjon (virtuelt minne mm), fil-administrasjon, I/O-administrasjon
· benytte TCP/IP-modellen til å forklare og analysere datakommunikasjon gjennom Internett

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
· identifisere ulike kodingsformater for tekst, tall, lyd og bilder; kjenne virkemåten til disse og benytte dette i feilsøking
· med utgangspunkt i kjennskap til virkemåten til hovedkort, CPU, minne, I/O-kontrollere, busser og persistente lagringsmedia; identifisere de viktigste metrikker og benchmarks for ulike typer utstyr og identifisere mulig feilkilder og hvoirdan disse vil ytre seg
· benytte skall-kommandoer, overvåkings- og konfigurasjons- verktøy i Windows og/eller OSX/Linux
· benytte TCP/IP-modellen og kjennskap til tilhørende portokoller, til å analysere den fullstendige gangen i tilkopling til et LAN og nedlastingen av f.eks. en webisde

Generell kompetanse
Typiske oppgaver en student skal være i stand til å løse etter å ha fullført emnet er:

· Gi en anbefaling ved innkjøp av datamaskin ut fra brukers behov og ønsker med bakgrunn i en korrekt og systematisk forståelse av tekniske spesifikasjoner for utstyret
· Gjennomføre systematisk feilsøking og reparasjon av typiske problemer i hardware og software
· Gi en begrunnet anbefaling ved valg av ISP og nettprodukt/abonnementstype, samt lokalt nettverksutstyr ut fra overslag på behov for bitrate og tjenestekvalitet
· Benytte standard verktøy for å finne feil på og rette opp nettverksforbindelser

Gjennomføring
Forelesninger, elektroniske tester og individuelle øvingsoppgaver med veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

24

Selvstudium

 147

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

0

Øving

24

Vurdering

5

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Verktøy

Hexeditor tilpasset eget OS
SSH klient
Pakke-analysator ("sniffer"), f.eks. Wireshark 

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne forklare hva slags maskinvare som inngår i en moderne datamaskin, hvordan komponentene samvirker og hvordan ulike typer informasjon kodes digitalt. Man skal kunne konfigurere og kjenne til oppbyggingen av et operativsystem. Man skal kunne redegjøre for prinsippene for datakommunikasjon i nettverk og protokollene i TCP/IP-stacken. Man skal kunne benytte vanlige verktøy for å feilsøke og rette opp feilsituasjoner på maskin, i operativsystem og i nettverk.

Pensum

www-ressurser og kompendium som publiseres på emnesiden i It's Learning

Vurderingstype
Skriftlig
Vurdering / Assessment

Vekting (%):
25

Vurderingstype:
Flervalg / Multiple choice

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
2 timer

Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
75

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:
3 timer

Semester:
Høst / Autumn