NITH 2012 - 2013 / Emner / Informasjonssystememner(IS) / IS600 Effektevaluering: Teknikker og verktøy  

IS600 Effektevaluering: Teknikker og verktøy

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
IS600

Emnenavn
Effektevaluering: Teknikker og verktøy

Studiepoeng
10,00

Emneansvarlig
Asle Fagerstrøm

Godkjenningsdato


Hensikt
Bedrifter som gjør suksess med digitale kampanjer har det felles at de bruker ressurser på å måle effekter og gevinster knyttet til de ulike tiltakene som iverksettes. En kontinuerlig forbedring er derfor basert på kunnskap og ferdigheter om hva som skal til for å lykkes. I dette arbeidet må det først og fremst etablerers gode rutiner for å evaluere og måle ulike effekter og tiltak som kan bidra til suksess. Bedriften må så defineres måleparameter som skal brukes i forbedringsprosessen. Deretter må man ha kunnskap og ferdigheter knyttet til bruk av teknikker og verktøy, for så å kunne gjennomføre effektmålinger av digital kampanjer. Dette emnet har til hensikt å gi studenten de kunnskaper og ferdigheter som skal til for å evaluere effekter og dermed kunne drive kontinuerlig forbedring av en bedrifts kampanjer. Emnet er todelt, hvor den ene delen fokuserer på innføring i rutiner og teknikker for effektmåling, mens den andre delen er lab arbeid med praktisk bruk av verktøy.

Forutsetninger
Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne ta dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

Forstå viktigheten av å drive kontinuerlig effektmåling av digital kampanjer
 Kjenne til lover som regulerer måling av effekter i digitale kampanjer

Ferdigheter

 Etablere prosesser for kontinuerlig måling og forbedring av digitale kampanjer
 Definere måleparameter for effektmåling
 Anvende ulike teknikker og verktøy for måling av effekter
 Bearbeide og analysere data knyttet til digitale kampanjer
 Presentere resultater skriftlig og muntlig
 

Generell kompetanse

· Du skal kunne reflektere rundt etiske problemstillinger knyttet til effektmålinger ved bruk av digitale verktøy

Gjennomføring
Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger og lab arbeid.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet 

 Tidsbruk 

 Deltakelse i undervisning 

  40 

 Selvstudium 

  60 

 Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen 

  10 

 Øving 

  0 

 Vurdering 

  90 

 Anbefalt tidsbruk totalt 

 200

  

Verktøy

Google analytics, MS Excel, MediaLab, SurveyMonkey, etc.

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Dette emnet gir studenten kunnskaper og ferdigheter som skal til for å evaluere effekter og drive kontinuerlig forbedring av en bedrifts digitale kampanjer. Emnet er todelt hvor den ene delen fokuserer på innføring i rutiner og teknikker for effektmåling. Den andre delen er lab arbeid med praktisk bruk av verktøy.

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Social Media Metrics Secrets  John Lovett  Whiley Publishing   2011  978-0-470-93627-6    Bok  Pensum 
Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity  Avinash Kaushik  Wiley Publishing   2010  978-0-470-52939-3    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring