NITH 2012 - 2013 / Emner / Designemner(DS, DSD) / DS2200 Digital kultur  

DS2200 Digital kultur

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
DS2200

Emnenavn
Digital kultur

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Faltin Karlsen

Tilsynssensor
Anders Fagerjord

Godkjenningsdato


Hensikt
Internett har stor innflytelse på hvordan vi kommuniserer og våre liv, både privat og i kommersielle sammenhenger. Innen mange bransjer har Internett bidratt til å bryte ned skillet mellom produsent og tjenesteyter på den ene siden, og brukere og konsumenter på den andre. I dag påvirker brukerne ofte direkte hvordan nye produkter og tjenester utformes. Samtidig gir Internett helt nye muligheter for å overvåke brukernes adferd og å styre tilgang til informasjon.

Emnet Digital kultur og teknologiske portvakter vil behandle dette temaet fra to sider: gjennom fokus på digital brukeradferd, og gjennom fokus på design av digital medieteknologi. For å forstå digital brukeradferd må man se på de underliggende motiver for bruken og hvordan dette påvirkes av sosiale mekanismer. Design av medieteknologi handler for sin del om hvordan teknologien tilrettelegger for, og begrenser, bruk og spredning av informasjon.


Forutsetninger
Generell studiekompetanse

Læringsutbytte

Kunnskaper
- Studentene skal gjennom presentasjoner og innleveringer demonstrere kunnskap om digital brukerkultur. Sentrale begreper er sosiale medier, brukergenerert innhold, crowdsourcing og kollektiv intelligens.
- Studentene skal gjennom presentasjoner og innleveringer demonstrere
kunnskap om mekanismer som tas i bruk av kommersielle aktører for å regulere bruk og brukeradferd. Sentrale begreper er gatewatching, datamining og anbefalingsteknologi.

Ferdigheter
- Studentene skal gjennom presentasjoner og innleveringer demonstrere kunnskap om digital brukerkultur. Sentrale begreper er sosiale medier, brukergenerert innhold, crowdsourcing og kollektiv intelligens.
- Studentene skal gjennom presentasjoner og innleveringer demonstrere
kunnskap om mekanismer som tas i bruk av kommersielle aktører for å regulere bruk og brukeradferd. Sentrale begreper er gatewatching, datamining og anbefalingsteknologi.

Generell kompetanse

 - Studentene skal kjenne til sentrale klassiske og moderne kulturteorier og kritisk anvende disse i forståelse og analyser av kulturfenomener
 - Studentene skal kunne vurdere etiske og forretningsmessige sider ved bruk av sosiale medier i kommersielle sammenhenger.

Gjennomføring
Emnet gjennomføres som fellesforelesninger og som samlinger i mindre grupper. Studentene skal i løpet av emnet gjennomføre minst en presentasjon av et tema de har jobbet med i grupper.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning

 24

Selvstudium

104

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen

24

Øving

24

Vurdering

24

Anbefalt tidsbruk totalt

200

Verktøy

Studentene vil benytte enkle og gratis tilgjengelig publiseringsverktøy og sosiale medier som flickr, posterous, facebook og twitter. Disse tjenestene vil brukes aktivt i undervisningen.

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Etter å ha fullført emnet skal studenten vite hvordan medieteknologi tilrettelegger for, og begrenser, bruk og spredning av informasjon med særlig fokus på sosiale medier.

Pensum

Artikler
Baym, Nancy K. (2011). The Swedish Model: Balancing Markets and Gifts in the Music Industry. Popular Communication, 9(1), 22-38.
Gauntlett, David (2011) Media Studies 2.0, tilgjengelig på theory.org.uk
McGonigal, Jane (2008) Why I Love Bees: a case study in collective intelligence gaming, in Katie Salen (Ed.) The Ecology of Games: connecting youth, games, and learning, 199-227. Cambridge, MA: MIT Press.

Bøker
Storey, John (2012) Cultural Theory and Popular Culture - An Introduction 6th. Edition, New York: Pearson
Chris Anderson (2006) The Long Tail. How Endless Choice is Creating Unlimited Demand, London: Random House Business Books
Bruns, Axel (2008): Blogs, Wikipedia, Second Life, and beyond: From Production to Produsage, Peter Lang.
Lessig, Lawrence (2006). Code version 2.0, New York, Basic Books.

Detaljert oversikt over hvilke kapitler som skal være med vil oppgis før oppstart.

Vurderingstype
Innlevering

Vurdering

Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Kompendium i DS2200  Karlsen, Faltin (Red.)         

Publiseres på emnesidene i It's Learning av foreleser.

 
Kompendium  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100%

Vurderingstype:
Mappevurdering m/muntlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/oral test

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring