NITH 2012 - 2013 / Emner / Forkurs / FK-NO09 Norsk  

FK-NO09 Norsk

Emnekode
FK-NO09

Emnenavn
Norsk

Studiepoeng
0,00

Emneansvarlig
Anne Rollag

Godkjenningsdato
31.08.2008

Hensikt
Kunnskapsmål: Studentene skal skaffe seg kunnskap om hvordan språket brukes som verktøy for god kommunikasjon og kunnskap om hovedtrekkene i norsk litteratur fra midten av 1800-tallet og fram til i dag.
Ferdighetsmål: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruk norsk som verktøy til kommunikasjon skriftlig og muntlig i ulike sjangrer og ut fra kontekst, situasjon og mål.
Generelle kompetansemål: Studentene skal på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

Emnet er definert i henhold til "Studieplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning", september 2008.

Forutsetninger
Bestått VG 1 og VG 2 fra yrkesfaglige studieprogram i videregående opplæring eller tilsvarende.

Kompetansemål

Språket og kommunikasjonsprosessen

Studentene skal:

 • ha kunnskap om hvordan språket kan brukes som verktøy for god kommunikasjon
 • kjenne prinsippene for mål- og mottakeranalyse, og kunne bruke dem
 • kjenne til sammenhengen mellom sender, mottaker, situasjon, mål, innhold og form
 • kjenne hovedtrekkene i ulike sjangere i sakprosa og skjønnlitteratur
 • kjenne til grunnleggende grammatikk
 • kjenne til hovedtrekkene i språkutviklingen i Norge
 • kunne bruk språket som verktøy til kommunikasjon skriftlig og muntlig i ulike sjangrer
 • kunne analysere og vurdere sammenhengen ellom innhold, virkemidler og mål i sakprosatekster
 • kunne analysere saksfremstilling og argumentasjon i ulike teksttyper
 • kjenne til og bruke regler for deltaking og ledesle av formelle og uformelle møter

Skriftlig framstilling

Studentene skal:

 • kunne strukturere egne tekster og bruke relevante språklige virkemidler ut fra kontekst, situasjon og mål
 • kunne bruke prinsipper for tekstorganisering, tekstsammenbinding og formverk, språklige virkemidler og uttrykksmåter i egne skriftlige arbeider
 • kunne skrive resonnerende framstillinger, instruksjoner, rapporter, referater, meldinger, forretningsbrev, søknader, debattinnlegg og leserbrev
 • kunne analysere skjønnlitterære ekster og sakprosatekster
 • anvende skriveregler, ordvalg og setningsbygning korrekt i egne skriftlige arbeider

Muntlig framstilling

Studentene skal:

 • kunne tilpasse bruk av stemme ut fra situasjon, kontekst og mål
 • kunne planlegge, strukturere og gjennomføre ulike former for muntlige presentasjoner
 • kunne planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner

Litteratur

Studentene skal:

 • kunne analysere sammenhengen mellom innhold og bruken av litterære virkemilder i skjønnlitterære tekster
 • ha kunnskap om hovedtrekkene i norsk litteraturhistorie og sentrale forfattere fra midten av 1800-tallet of fram til i dag
 • presentere og vurdere et utvalg verk, et forfatterskap eller litterær periode i norsk litteratur

Informasjonsinnhenting

Studentene skal:

 • kjenne til tradisjonelle og digitale massemedier og deres frastillingsmåter
 • kunnne bruke informasjon hentet fra tradisjonelle og digitale kilder kritisk, og kunne angi kilder korrekt
 • kunne bruke IKT-verktøy i egne arbeider

Prosjeketarbeid og samarbeid

Studentenen skal:

 • kunne samarbeide i grupper
 • ha kunnskap om prosjektarbeid og rapportskriving
 • kunne planlegge og gjennomføre ett eller flere prosjektarbeid - også tverrfaglig
 • kunne skrive dokumentasjon og prosjektrapport knyttet til prosjektarbeidet
 • kunne presentere prosjektarbeidet muntlig

Sidemål

Studentene ska:

 • ha kunnskap om hovedtrekk i grammtikkk og formverk
 • lese et utvalg tekster fra sakprosa og skjønnlitteratur
 • skrive noen framstillinger korrekt på sidemålet
Gjennomføring
Kurset gjennomføres over to semestere, vanligvis med en dag per uke. Undervisningsformer er forelesninger, øvinger i gruppe, obligatoriske innleveringer og presentasjoner, særemne og prosjektarbeid.

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Norskfaget i forkurset er et allmennfag som skal gi studentene det nødvendlige grunnlag for å gjennomføre tekniske høgskolestudier. Emnet er definert i henhold til "Studieplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning", september 2008.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Bokmåls- og nynorskordliste  Kulbrandstad m.fl.  Aschehoug  2001  788203 327452 og 788203 327476      Bok  Pensum 
Grip teksten – Norsk for Vg3  Dahl, Berit Helene et al.   Aschehoug  2008  9788203334290      Bok  Pensum 
Nynorsknøkkel  Trond Eidnes  NKI Forlaget  2005  562-6291-5  1. utgave    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Alle ordbøker / Dictionaries

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn
Vår / Spring