NITH 2012 - 2013 / Emner / Forkurs / FK-FY09 Fysikk  

FK-FY09 Fysikk

Emnekode
FK-FY09

Emnenavn
Fysikk

Studiepoeng
0,00

Emneansvarlig
Sigmund Hov Moen

Godkjenningsdato
31.08.2008

Hensikt
Emnet FYSIKK skal sikre at studentene får grunnleggende kunnskaper i fysikk slik at de er i stand til å følge undervisningen i ingeniørutdanningen. Emnet skal gi en innføring i grunnleggende emner og begreper, gi trening i å behandle fysiske størrelser, tolke, vurdere og løse fysiske problemstillinger og vise fysikkens betydning for samfunnsmessige og tekniske problemstillinger.

Emnet er definert i henhold til "Læreplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning", august 2008

Forutsetninger
Ingen ut over opptakskravene til forkurset

Kompetansemål

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene

  • kunne gå inn i ingeniørutdanningen å følge undervisningen i fysikk og andre fag som bruker fysikk på lik linje med studenter som har 2FY fra videregående skole.
  • ha trening i å bruke matematikk til å løse fysiske problemstillinger
  • ha kjennskap til fagets eksperimentelle natur
  • kjenne fagets betydning for å forklare fenomener i dagliglivet
  • kjenne fagets betydning i forhold til miljøspørsmål og teknologisk utvikling

MÅLEENHETER OG BEREGNINGER Studentene skal kunne:
- anvende SI-systemet
- regne med størrelser og enheter og beherske omregning mellom enheter
- vurdere feil og usikkerhet
- presentere tall på standardform og med dekadiske prefikser
- vurdere anvendelsen av idealiserte modeller

RETTLINJET BEVEGELSE Studentene skal kunne:
- beherske begrepene forflytning, fart og akselerasjon
- tolke og utarbeide grafiske framstillinger av ulike typer bevegelser
- regne med bevegelseslikningene for konstant akselerasjon

KRAFT OG BEVEGELSE LANGS EI RETT LINJE Studentene skal kunne:
- tegne kraftvektorer
- regne med friksjon og tyngde
- forstå Newtons tre lover og anvende disse i enkle problemer
- regne med bevegelsesmengde og impuls
- regne med elastiske, sentrale støt

KRAFT OG BEVEGELSE I TO DIMENSJONER Studentene skal kunne:
- anvende Newtons tre lover i situasjoner der ikke alle krefter virker langs samme rette linje
- foreta beregninger for bevegelser på skråplan, skrått kast, sirkelbevegelse, planpendel og kjeglependel

MEKANISK ENERGI Studentene skal kunne:
- regne med arbeid, effekt og kinetisk energi
- regne med potensiell energi i tyngdefeltet og i elastisk fjær
- regne med energibevaring

STATIKK Studentene skal kunne:
- definere og regne med kraftmoment
- regne med rotasjonslikevekt om en akse
- beregne tyngdepunkt for et legeme

MEKANIKK I VÆSKER OG GASSER Studentene skal kunne:
- regne med hydrostatisk trykk
- regne med oppdrift

TERMOFYSIKK Studentene skal kunne:
- gjøre rede for temperaturbegrepet
- gjøre rede for begrepet idealgass
- regne med tilstandslikningene for en idealgass
- gjøre rede for isoterme prosesser og pV-diagram
- gjøre rede for kinetisk gassteori
- gjøre beregninger med den gjennomsnittlige kinetiske energien i en gass
- gjøre rede for begrepene indre energi og varme
- gjøre beregninger med kalorimetri der faseoverganger kan forekomme
- gjøre rede for og anvende termofysikkens første lov
- gjøre rede for termofysikkens andre lov
- beskrive virkemåten til en varmepumpe

ELEKTRISITET Studentene skal kunne:
- gjøre rede for ladning, strøm og spenning
- regne med elektrisk energi og effekt
- forenkle kretser med motstander koplet i serie og i parallell
- regne med Ohms lov samt Kirchhoffs første og andre lov
- regne med ems og spenningskilder med indre resistans
- gjøre rede for jording og bruk av sikringer i elektriske apparater og husholdninger

LYS Studentene skal kunne:
- regne med refleksjon, brytning og totalrefleksjon av lys
- gjøre rede for det elektromagnetiske spektrum

BØLGER Studentene skal kunne:
- definere og anvende begrepene svingetid, frekvens, bølgelengde og bølgefart
- gjøre rede for bøyning og overlagring av mekaniske og elektromagnetiske bølger
- regne med interferens for mekaniske og elektromagnetiske bølger

ATOM- OG KJERNEFYSIKK Studentene skal kunne:
- gjøre rede for Rutherfords eksperiment
- regne med Bohrs atommodell
- gjøre rede for emisjons- og absorpsjonsspektre
- gjøre rede for atomkjernens oppbygning
- beskrive de forskjellige formene for radioaktivitet og sette opp reaksjonslikninger for kjernereaksjoner
- regne med halveringstid, massesvinn og kjerneenergi

Gjennomføring
Forelesninger og øvinger

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir en grunnleggende innføring i temaene mekanikk, termofysikk, elektrisitet, bølgelære, atom- og kjernefysikk
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Fysikk Forkurs  Storelvmo, Edel og Viggo  Gyldendal Undervisning  2005  82-05-34245-8    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Formler og tabeller / Fomulas and tables
Kalkulator / Calculator

Varighet:
5 timer

Semester:
Høst / Autumn
Vår / Spring