NITH 2012 - 2013 / Emner / Forkurs / FK-EN09 Engelsk  

FK-EN09 Engelsk

Emnekode
FK-EN09

Emnenavn
Engelsk

Studiepoeng
0,00

Emneansvarlig
Anne Rollag

Godkjenningsdato
31.08.2008

Hensikt
Kunnskapsmål: Studentene skal skaffe seg kunnskap om engelsk som verktøy for god kommunikasjon og kunnskap om teknisk engelsk og engelsk fagterminologi Ferdighetsmål: Studentene skal utvikle ferdigheter i å bruke engelsk fagterminologi korrekt i skriftlig og muntlig kommunikasjon innenfor ulike kontekster og formål. Generelle kompetansemål: Studentene skal på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

Engelskfaget på forkurset har til hensikt å gi studentene det nødvendige grunnlaget i engelsk til å gjennomføre studier ved tekniske høgskoler i Norge.
Emnet er definert i henhold til "Læreplan for forkurs for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning", september 2008.

Forutsetninger
Ingen utover opptakskravene til forkurset

Kompetansemål

SPRÅK & KOMMUNIKASJON Studentene skal:

- kunne beherske engelsk som kommunikasjonsverktøy- kunne anvende teknisk engelsk fagspråk- kjenne til grammatiske likheter og ulikheter mellom norsk og engelsk, også i teknisk engelsk- kunne bruke engelsk i formelle og uformelle situasjoner og sammenhenger- kunne anvende korrekt møteterminologi- kunne bruke informasjon fra hentet engelske kilder i egne arbeider

KULTURKUNNSKAP Studentene skal:

- kunne skaffe seg noe kjennskap til engelskspråklig litteratur gjennom lesing av noveller eller romanutdrag- kunne tilegne seg informasjon fra nettet om flerkulturelle emner

SKRIFTLIG FRAMSTILLING Studentene skal:

- kunne skrive resonnerende framstillinger, også innenfor tekniske emner- kunne skrive rapporter, brev, søknader, notater og meldinger og e-post- kunne skrive instruksjoner og beskrivelser- kunne oversette fra norsk til engelsk- kunne skrive sammendrag- kunne skrive presentasjoner

MUNTLIG FRAMSTILING Studentene skal:

- kunne holde presentasjoner på engelsk- kunne gi instruksjoner / demonstrasjoner- kunne bruke telefon, gjøre bestillinger og inngår avtaler- kunne delta i møter og utøve møteledelse

PROSJEKTARBEID Studentene skal:

- kunne lage engelsk sammendrag av prosjekt gjennomført i øvrige forkursemner- kunne gjennomføre et mindre prosjekt og skrive en kort rapport på engelsk

Gjennomføring
Forelesninger, gruppearbeid, samtaletrening i par og grupper, prosjektarbeid, obligatoriske presentasjoner, telefontrenging og rollespill, bruk av IT.verktøy

Pensum

Alle kapitler fra lærebøkene

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Engelskfaget gir grunnleggende kunnskaper i teknisk engelsk fagterminologi, språklige og stilistiske virkemidler og grammatikk med vekt på norske snubletråder. Hovedvekten legges på muntlig bruk av engelsk.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Access − English for Engineers  Talberg, Olav  Vett og viten  2009  9788241206870      Bok  Pensum 
Lingua Arbeidsgrammatikk   Thesen, Halvor  Aschehoug  2000  9788203326493      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring