NITH 2012 - 2013 / Emner / Forkurs / FK-TS09 Teknologi og Samfunn  

FK-TS09 Teknologi og Samfunn

Emnekode
FK-TS09

Emnenavn
Teknologi og Samfunn

Studiepoeng
0,00

Emneansvarlig
Ragnhild Berthelsen

Godkjenningsdato
31.08.2008

Hensikt
Studentene skal ha grunnleggende kunnskap om teknologiens rolle for nærings- og samfunnsutviklingen i fortid og nåtid. De skal ha kunnskap om ingeniøryrket og hvilken betydning kjemi har for teknologi og samfunn.
Studentene skal utvikle ferdigheter i vurdere og diskutere teknologiske produkter og prosesser, og konsekvensene av dem for samfunnet.
Studentene skal på en reflektert og begrunnet måte bruke sine kunnskaper og ferdigheter ved gjennomføringen av ulike arbeidsoppgaver, både selvstendig og som deltaker i en gruppe.

Forutsetninger
Ingen utover opptakskravene til forkurset.

Kompetansemål

TEKNOLOGI, NÆRINGS- OG SAMFUNNSUTVIKLING
Studentene skal:
? kjenne til hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk
? kunne gjøre greie for utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk industri og næringsliv fra 1900 til i dag
? forstå prinsipper for real- og naturvitenskapelig tenking
? ha grunnleggende kunnskap om samspillet teknologi, økonomi og miljø
? kjenne til hvordan politiske og forvaltningsmessige prosesser fungerer i forhold til næringsliv og samfunnsutvikling
? kunne drøfte betydningen av globalisering og kulturforskjeller

INGENIØRROLLEN OG INGENIØRARBEID
Studentene skal:
? ha kunnskaper om mangfoldet i ingeniørrollen i store og små bedrifter
? kjenne til arbeidsmetoder og krav til ikke-tekniske ferdigheter
? forstå samspillet teknologi, menneske og organisasjon, og hvordan organisasjonene i arbeidslivet fungerer
? kunne anvende et utvalg sentrale ingeniørverktøy, materialer og byggemåter
? kunne anvende enkelte prinsipper for utvikling av produkter/prosesser
? få en positiv holdning til innovasjon og entreprenørskap

KJEMI SOM BÆREBJELKE I TEKNOLOGI
Studentene skal:
? forstå hvilket behov ingeniøren har for kjemikunnskaper
? ha grunnleggende kjemiforståelse
? kjenne til hva kjemi betyr for produkter og omgivelser

ETIKK OG NORMER
Studentene skal:
? forstå betydningen av samarbeid og konfliktløsing i arbeidslivet
? kunne vurdere indre og ytre miljø ut fra etiske begreper
? ha kunnskap om normer og grunnleggende yrkesetikk
? kunne vurdere en sak fra etisk tanke til etisk handling

TVERRFAGLIGE ARBEIDER OG PROSJEKT
Studentene skal:
* gjennomføre minst ett tverrfaglig arbeid eller prosjekt som involverer to eller flere forkursfag, gjerne knyttet opp mot bedrift/lokale forhold

Gjennomføring
- forelesninger
- øvingsoppgaver, individuelt og i gruppe
- prosjektarbeid/tverrfaglig arbeid

Pensum

Se emnesiden

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Emnet gir grunnleggende kunnskap om teknologiens rolle for nærings- og samfunnsutviklingen i fortid og nåtid, om ingeniøryrket og hvilken betydning kjemi har for teknologi og samfunn. Emnet utvikler ferdigheter i vurdere og diskutere teknologiske produkter og prosesser, og konsekvensene av dem for samfunnet.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Forstå kjemi. Elevbok  Bye, Gunnar  NKI Forlaget  1993  82-562-3064-9      Bok  Pensum 
Gyldendals tabeller og formler i kjemi; Kjemi 1 og Kjemi 2  Bjørn Gunnar Steen  Gyldendal undervisning  2009  9788205392748    Bok  Pensum 
Kjemi for forkurset  Lauritzen, O., Rystad, B.   NKI Forlaget  1998  82-562-2823-7       Bok  Pensum 
Kompendium 1  Schwenke, Eva m.fl.    2007        Kompendium  Pensum 
Kompendium 2  Schwencke, Eva m.fl.    2007     

Selges i resepsjonen

 
Kompendium  Pensum 
Prosjektboka  Hoel  NKI Forlaget    82-562-4535-2      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn