NITH 2012 - 2013 / Emner / Økonomi- og organisasjonsem... / BU3100 Bedriftsøkonomi  

BU3100 Bedriftsøkonomi

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
BU3100

Emnenavn
Bedriftsøkonomi

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Eivind Brevik

Tilsynssensor
André Gjertsen

Godkjenningsdato
16.11.2012

Hensikt
Hensikten med emnet er å gi studenten en grunnleggende innføring i sentrale deler av bedriftsøkonomisk teori, samt å gi innsikt og trening i hvordan bedriftsøkonomiske analysemetoder kan brukes som beslutningsgrunnlag.

Forutsetninger
Ingen

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
•    Kunne forklare hvorfor bedriftsøkonomi er en viktig disiplin for bedrifters beslutningstaking
•    Kjenne til ulike typer kostnader og beregne hvordan disse endrer seg under ulike produksjonsmengder
•    Kjenne til hvordan pris og etterspørsel påvirker bedrifters tilpasning i markedet
•    Kjenne til hensikten med innvestering- og følsomhetsanalyser

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
•    Kunne gjennomføre priskalkyler
•    Kunne gjennomføre selvkost og bidragskalkyler
•    Kunne beregne en bedrifts tilpasning ved ulike markedsformer
•    Kunne gjennomføre dekningspunktanalyser
•    Kunne analysere en kontantstrøm og beregne dennes lønnsomhet ved hjelp av nåverdi, internrente og pay-back.
•    Kunne gjennomføre følsomhetsanalyser som del av nyttekostanalyse

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
•    Kunne reflektere over økonomiske beregninger og hvordan ulike mål for bedriften påvirker beslutningene
•    Kunne kritisk vurdere lønnsomheten til prosjekter innen programvareutvikling/teknologi-investeringer basert på økonomiske beregninger

Gjennomføring
Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning    25
Selvstudium    80
Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen    5
Øving    20
Vurdering    70
Anbefalt tidsbruk totalt    200

Verktøy

Regneark

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet gir en grunnleggende innføring i bedriftsøkonomisk teori, med fokus på hvordan bedriftsøkonomiske analysemetoder kan brukes som beslutningsgrunnlag.

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Arbeidsbok til Bedriftens økonomi  Kjell Gunnar Hoff og Jan Erik Hoff  Universitetsforlaget  2010  9788215013190  7. utg    Bok  Pensum 
Bedriftens økonomi  Kjell Gunnar Hoff  Universitetsforlaget  2010  9788215013206  7. utgave    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn