BU3200 Markedsføring

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
BU3200

Emnenavn
Markedsføring

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Asle Fagerstrøm

Tilsynssensor
Magne Johannessen

Godkjenningsdato
14.04.2012

Hensikt
Hensikten med emnet Markedsføring er å fokusere på de aktiviteter en virksomhet utfører for å planlegge, skape og opprettholde markedsandeler og gode relasjoner med kunder. Emnet er strukturert rundt en teoretisk del, men hovedfokus er lagt på den praktiske anvendelsen av teknikk og metoder. Etter fullført emne skal studenten ha tilstrekkelig innsikt og kompetanse til å planlegge, gjennomføre og evaluere markedsføringsaktiviteter.

Forutsetninger
Det kreves ingen forkunnskaper for å kunne ta dette emnet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper:

Kjenne til hvilken funksjon markedsføring har i en virksomhet
Kjenne til sentrale begrepene innen markedsføringsfaget
Forstå at markedsføring innebærer en økonomisk investering og at avkastning er avhengig av kundenes respons på bedriftens
markedstiltak
Forstå behovet for informasjon i markedsføringsbeslutninger
Kjenne til hovedprinsippene i markedsundersøkelser og hvilken nytte bedrifter har av disse
Ha kunnskap om kjøpsatferd på forbrukermarkedet og bedriftsmarkedet
Kjenne til prinsipper for relasjonsmarkedsføring ved hjelp av CRM løsninger
Forstå betydningen av tjenester og tjenestekvalitet for en virksomhets mulighet til å posisjonere seg

Ferdigheter:
Kunne sette opp en markedsplan for en virksomhet
Kunne segmentere, vurdere segmenter og velge målgruppe(r) for en virksomhet
Kunne utvikle strategi for de fire konkurransevirkemidlene; produkt, pris, plass, og påvirkning
Generell kompetanse:
Kunne vurdere etiske dilemma i markedsføring

Gjennomføring
Gjennomføringen av emnet er basert på en kombinasjon av forelesninger og case diskusjon.

Anbefalt tidsbruk

 Aktivitet 

 Tidsbruk 

 Deltakelse i undervisning 

 44 

 Selvstudium 

 40 

 Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen 

 26 

 Øving 

 0 

 Vurdering 

 90 

 Anbefalt tidsbruk totalt 

 200 

 

Verktøy

Det brukes ikke verktøy i dette emnet.

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Hensikten med emnet Markedsføring er å fokusere på de aktiviteter en virksomhet utfører for å skape og opprettholde gode relasjoner med kunder. Det gis en innføring i de mest sentrale markedsføringsbegreper.

Pensum

Framnes, Thjømøe og Pettersen (2011). Markedsføringsledelse. Universitetsforlaget. ISBN9788215017204

Vurderingstype
Innlevering

Vurdering

To innleveringer som hver teller 30%

Individuell eksamen som teller 40%
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Markedsføringsledelse  Framnes, Thjømøe og Pettersen   Universitetsforlaget  2011  9788215017204  8. utg    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
30

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
30

Vurderingstype:
Innlevering / Assignment

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn


Vekting (%):
40

Vurderingstype:
Skriftlig / Written

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn