NITH 2012 - 2013 / Emner / Programmeringsemner (PG,IPG) / PG3200 Android programmering  

PG3200 Android programmering

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
PG3200

Emnenavn
Android programmering

Studiepoeng
7,50

Emneansvarlig
Tor-Morten Grønli

Tilsynssensor
Jarle Hansen, Evry AS

Godkjenningsdato
20.08.2012

Hensikt
Emnet har til hensikt i å gi en innføring i programmering av mobile klienter. Emnet skal også gi en introduksjon til mobile programmering og kunnskap om muligheter og begresninger ved mobile enheter og operativsystemer. Emnet vil gi praktisk erfaring i å utvikle programvare for Android plattformen."
Etter fullført emne vil studentene være i stand til å lage activities, services og content providers i tillegg til å utnytte apier for multimedia, lokasjon og kommunikasjon."

Forutsetninger
Grunnleggende programmeringskunnskap (PG1100 og PG2100 eller tilsvarende innføring i objektorientert programmering)

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet skal studenten:

 • ha kunnskap om arkitekturen til Android OS
 • ha kunnskap om muligheter og begresninger ved programmering av mobile klienter 
 • ha kjenskap til livsløpet til en Android applikasjon
 • kunne beskrive livsløpet til en activity med tekst og tegning
 • kjenne til prosessen for publisering av applikasjoner i Google Play
 • ha kunskap om testing på Android OS

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet skal student kunne: 

 • programmere activities
 • programmere services
 • programmere fragments
 • gjøre rede for activities, services, broadcasts og fragments
 • bruke Android APIet aktivt under programmering av applikasjoner
 • programmere mot filer i intern og ekstern minne på den mobile enheten
 • anvende de vanligste GUI komponentene til å produsere brukergrensesnitt
 • programmere mot en lokal SQL database
 • gjøre rede for forskjellen ved å programmere for et nettbrett og en telefon
 • konfigurere en Android applikasjon
 • konfigurere nettbrett og telefon emulatorer
 • debugge og deploye en applikasjon mot emulator og enhet
 • kunne programmere mot internettbaserte tjenester
 • kunne gjøre bruk av lokasjonsbaserte tjenester i egne applikasjoner
 • gjøre rede for og implementere asynkron arkitektur

Generell kompetanse

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:

 • foreslå og begrunne designvalg i en Android applikasjon
 • foreslå og begrunne valgt arkitektur
 • argumentere og reflektere over native applikasjoner i forhold til hybride applikasjoner
 • reflektere over valgt og implementert løsning i forhold til et kunde case / oppgave case
Gjennomføring
Kurset gjennomføres med 12 forelesninger på ca 2 timer og 12 lærerstyrte øvinger på ca 2 timer.
Øvingene er ikke obligatoriske, men for å oppnå kompetansemålene forventes det at studentene fullfører øvingsoppgavene og også på egenhånd legger inn ekstra innsats der øvingstimene ikke strekker til.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet

Tidsbruk

Deltakelse i undervisning/forelesning

24

Selvstudium

110

Forberedelse til presentasjon/diskusjon

0

Øving

24

Vurdering

42

Totalt

200

Verktøy
 • Android 4.0
 • Eclipse / IntelliJ / Netbeans
Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet har gitt studenten ferdigheter i å programmere mobile applikasjoner på Android plattformen, med vekt på elementer som applikasjonstyper, grensesnittbygging, IO-tjenester , lokasjonstjenester og kommunikasjon med internett baserte tjenester. Studenten har kunnskap om programmering mot både nettbrett og telefoner, og kan reflektere over valg av implementasjonsteknikk (native / hybrid).


Vurderingstype
Innlevering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Beginning Android 4  Grant Allen  Apress  2012  978-1430239840    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappevurdering m/skriftlig prøve (se emnesiden) / Portfolio w/written test

Hjelpemiddel:
Ingen / None

Varighet:


Semester: