NITH 2012 - 2013 / Emner / Prosjektemner(PJ) / PJ3100 Prosjekt; Software Engineering  

PJ3100 Prosjekt; Software Engineering

Emnenivå
Bachelor

Emnekode
PJ3100

Emnenavn
Prosjekt; Software Engineering

Studiepoeng
15,00

Emneansvarlig
Eivind Brevik

Tilsynssensor
Birgit Krogstie

Godkjenningsdato
29.04.2012

Hensikt
Hensikten med dette emnet er å gi studenten en dypere erfaring i å mestre helheten i et større systemutviklingsprosjekt, med vekt på anvendelse av Scrum. Studenten skal gjennomføre et omfattende prosjektcase, og vil få trening å bruke moderne teknikker og verktøy.

Forutsetninger
Emnet bygger på kunnskaper fra 1.klasse. Prosjektet forutsetter normal progresjon gjennom 2.klasse, da det integrerer kunnskaper og ferdigheter fra emner i de respektive studieprogrammene.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
•    Kjenne til grunnleggende utviklingsmetoder for programvare
•    Kjenne til ulike smidige metoder og deres fordeler og ulemper
•    Kunne beskrive hensikten med og strukturen i Scrum
•    Kjenne til rammeverk for analyse av teamprosessen
•    Kjenne til hvordan man arbeider effektivt i grupper

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
•    Kunne analysere gruppeprosessen i et team
•    Kunne anvende ulike motivasjonsteorier i praksis under arbeid i team
•    Kunne planlegge et prosjekt og utvikle en prosjektplan i tråd med Scrum
•    Kunne designe/konfigurere/programmere og teste en større applikasjon som tilfredsstiller kravene i et case, i et sammensatt teknologi-miljø
•    Kunne anvende et prosjektstyringsverktøy til planlegging og oppfølging av prosjektet
•    Kunne bruke et versjonshåndteringssystem

Generell kompetanse
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
•    Kunne samarbeide i en prosjektgruppe om planlegging og gjennomføring av oppgaven
•    Kunne dokumentere resultat og prosjektprosess i en sluttrapport
•    Kunne reflektere over erfaringer i et prosjekt i forhold til utviklingsprosess og sluttresultat

Gjennomføring
Prosjektet går over to semestre, knyttet til prosjektuker (seks sprinter). Prosjektet gjennomføres med prosjektgrupper på 4-5 studenter. Alle grupper får en egen veileder. Det vil være forelesninger i tilknytning til ulike kompetansemål og prosjektukene.

Anbefalt tidsbruk

Aktivitet   Tidsbruk
Deltakelse i undervisning    25
Selvstudium    70
Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen    10
Øving    225
Vurdering    20
Anbefalt tidsbruk totalt    350

Verktøy

Versjonshåndteringssystem (for eksempel Git/GitHub)
Prosjektstyringsverktøy (for eksempel Jira)

Karakterskala
Letter grades A-E for passed and F for failure

Vitnemålstekst
Emnet gir en praktisk erfaring i et større systemutviklingsprosjekt med bruk av Scrum, i en gruppe på fire - fem studenter over to semestre.

Pensum

Bygstad, Ghinea and Brevik (2008): Software development methods and usability: Perspectives from a survey in the software industry in Norway (article, IwC)

Vurderingstype
Mappevurdering
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Agile Project Management with Scrum  Ken Schwaber  Microsoft Professional  2004  978-0735619937      Bok  Pensum 
Project management for Information Systems  Cadle and Yeates  Pearson Education  2008  978-0-132-06858-1  5.utgave    Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Høst / Autumn