NITH 2014 - 2015 / Studier / Bachelor IT - 3D grafikk 20... / Bachelor IT - 3D grafikk 2014 - 2015  

Bachelor IT - 3D grafikk 2014 - 2015

Skriv ut Utskrift med emner
Innhold
Med dagens nye verktøy for produksjon av 3d grafikk har det blitt raskere og enklere å produsere visualiseringer en noen gang tidligere. Med den nye teknologien kommer nye muligheter for bedrifter å profilere seg på. Med 3d modeller kan man effektivt kommunisere sine visjoner og ideer, men selvsagt gir ikke 3d en automatisk suksess. Derfor trengs det folk med teknisk kompetanse, og med en kunnskap om muligheter og fallgruver for å kunne lykkes. Studenter med en bachelor i IT med fordypning i 3d-grafikk har den teknologiske tyngden og den tekniske bredden som trengs for å forstå de mulighetene som finnes. Med prosjektarbeid i tverrfaglige team for studenten den erfaringen som trengs for å kunne kommunisere godt i sin videre karriere.

Navn
Bachelor IT - 3D grafikk 2014 - 2015

Programmatrise + introduksjon

Studiet er 3-årig, og gir tittelen bachelor i IT 3d-grafikk

 • Det første året er felles, og gir en solid grunnkompetanse i programmering, prosjektarbeid, systemutvikling, datateknikk, databaser og informasjonssikkerhet.
 • Det andre året starter med et stødig grafikkfundament i form av innføring i bransjeverktøy som 3ds Max og Photoshop og et kurs i arkitekturvisualisering, før det avsluttes med undervisning i avanserte modelleringsteknikker samt 3D animasjon og lyssetting og etterarbeid. I tillegg får studentene prøve seg på et programvareutviklingsprosjekt som går over hele det andre året i samarbeid med de andre bachelorprogrammene.
 • Det tredje året starter med kurs i optimalisering og struktur, hvor studentene lærer å optimalisere modellene sine for bruk i sanntids applikasjoner, samt spesialiseringskurs i 3D omgivelser og 3D karakterdesign. I det tredje studieår får studentene også mulighet til å spisse sin kompetanse ved å velge interessante valgfag. Det gis også et innføringskurs i forskningsmetoder med vekt på kvantitative og kvalitative metoder, samt et emne innen entreprenørskap som fellesemner 3. studieår for alle NITHs bachelorstudier. I det avsluttende semesteret gjennomfører studentene et hovedprosjekt i gruppe der de løser en krevende oppgave knyttet til 3d-grafikk hos en privat eller offentlig virksomhet.
Mål med studiet

Kunnskap
Kandidaten...

 • har kjennskap til grunnleggende teorier innen utvikling av 3d-modeller, hvilke prosesser som støtter utvikling, samt egnede metoder og verktøy som støtter prosessen
 • har kunnskap om visualisering med vekt på 3d, dens egenart og anvendelse i samfunnet

Ferdigheter...
Kandidaten...

 • kan anvende forskningsresultater i utvikling av 3d-visualisering på en reflektert og hensiktsmessig måte
 • kan anvende relevante teknikker, teknologi og verktøy i utviklingen av løsninger

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har innsikt i etiske sider ved visualisering i 3D
 • kan opptre profesjonellt både selvstendig og i gruppearbeid innen utvikling av visualiseringsløsninger
 • kan kommunisere teorier, problemstillinger og løsninger muntlig, skriftlig og på andre måter overfor relevante aktører.
Sentrale emner

Bachelor studium IT med fordypning i 3D-grafikk har følgende sentrale tema og forankring: I tillegg til grunnleggende IT-kunnskap gir studiet kjennskap til bruk av 3D grafikk og de tekniske utfordringene som ligger bak. Som et resultat lærer studentene seg hvordan man tilpasser 3d modeller i forhold til bruksområdet. Studiet gir også kunnskap om hvordan en kan bruke 3D grafikk til å visualisere produkter på en riktig måte i forhold til budsjett og målgruppe. Visualiseringer i 3d er en voksende bransje som spenner seg fra interaktiv underholdning til visualisering av petroleumsverktøy dypt på havbunnen. Forskningsforankringen ligger innen visualisering og arkitektur.

Jobbmuligheter

Generelt vil studiet gi kompetanse til å gå inn i følgende roller:

 • Grafiker til produksjon av grafikk til spill, film eller visuelle effekter (technical director)
 • Grafiker til visualiseringer av arkitektur og produkter for PR materiell og liknende.
Utveksling

Det er mulig å ta deler av studiet ved andre høyskoler og universiteter i tråd med ERASMUS utvekslingsprogram.

Videre utdanning

Etter fullført bachelor studium er det mulig å fortsette på en masterutdanning. Følgende retninger vil passe for studenter som har tatt bachelor studium IT med fordypning i 3D-grafikk:

 • Spill- og underholdningsutvikling
 • Medieteknikk
 • Medievitenskap
 • Prosjekt- eller IT-ledelse.
Forkunnskaper

Det krever ingen spesielle forkunnskaper utover generell studiekompetanse for å ta Bachelor IT: 3D-grafikk.

Undervisningsmåte
Studiet benytter en rekke undervisningsformer for å legge til rette for læring hos studentene. Forelesninger, presentasjoner, arbeidsmåte og øvinger brukes for å introdusere nye begreper og sammenhenger, samt innøve ferdigheter og samhandling for å oppnå et godt læringsutbytte. Studiet har prosjektarbeid alle semestre for å i praksis anvende ferdigheter og forståelse til å løse mer komplekse problemstillinger.

I andre og tredje studieår er problemstillingene sterkt knyttet til det enkelte studieprogrammets egenart. Studiet avsluttes med et hovedprosjekt i bedrift, hvor studentene vil anvende alle sine kompetanser opparbeidet gjennom studiet for å løse et problem/oppgave som har verdi for oppdragsgiver.


Bachelor IT - 3D grafikk 2014 - 2015
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
PJ1100 Kreativt webprosjekt 7,50 O 7,5          
TK1100 Digital teknologi 7,50 O 7,5          
PG1100 Programmering 1 7,50 O 7,5          
DB1100 Databaser 1 7,50 O 7,5          
TK2100 Informasjonssikkerhet 7,50 O   7,5        
PG2100 Programmering 2 7,50 O   7,5        
PJ2100 Iterativt webprosjekt 7,50 O   7,5        
DS3600 3D grafikk 1 7,50 O     7,5      
DS3700 Arkitekturvisualisering 7,50 O     7,5      
DS3900 2D-teknikker for 3D-grafikk 7,50 O     7,5      
PJ3100 Prosjekt Software Engineering 15,00 O     7,5 7,5    
DS4600 3D grafikk 2 7,50 O       7,5    
DS4650 3D animasjon 7,50 O       7,5    
DS4700 Lyssetting, rendering og etterarbeid 7,50 O       7,5    
BU5100 Entreprenørskap 7,50 O         7,5  
DS5600 Spesialisering omgivelser 7,50 O         7,5  
DS5700 Optimalisering og struktur 7,50 O         7,5  
DS6600 Spesialisering karakter 7,50 O           7,5
PJ6000 Hovedprosjekt 15,00 O           15
PJ6100 Undersøkelsesmetoder 7,50 O           7,5
Sum: 30 22,5 30 30 22,5 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
Bachelor 3D-grafikk 2014 - 2015 Valgemner 1.klasse
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
DS2100 Animasjon 7,50 V   7,5        
DS2200 Digital kultur 7,50 V   7,5        
PG2201 Unity Utvikling 7,50 V   7,5        
Sum: 0 7,5 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
Bachelor 3D-grafikk 2014 - 2015 Valgemner 3.klasse
Emnekode Emnets navn S.poeng O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V)
DS3900 2D-teknikker for 3D-grafikk 7,50 V         7,5  
DS5200 3D design for mobil AR 7,50 V         7,5  
PJ5100 Game Development 7,50 V         7,5  
Sum: 0 0 0 0 7,5 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne