NITH 2012 - 2013 / Emner / Prosjektemner(PJ) / PJ600 Hovedprosjekt  

PJ600 Hovedprosjekt

Emnekode
PJ600

Emnenavn
Hovedprosjekt

Studiepoeng
15,00

Emneansvarlig
Eivind Brevik

Tilsynssensor
Birgit Krogstie, NTNU

Godkjenningsdato
15.11.2010

Hensikt
Du skal få yrkeserfaring ved å gjennomføre et prosjekt i en bedrift. Du skal demonstrere bred kunnskap om sentrale temaer og teorier, og vise ferdigheter i metoder, verktøy og teknologi innenfor fagområdet.

Forutsetninger
Det kreves at alle emner fra 1.klasse er bestått, samt bestått emne i Software Engineering.

Kompetansemål

- Du skal kunne formidle sentralt fagstoff, teorier og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

- Du skal kunne tilpasse et oppdrag til gitte rammer for hovedprosjektet

- Du skal kunne forklare hvordan oppdraget er til nytte for virksomheten/bedriften/oppdragsgiver

- Du skal kunne innhente nødvendig informasjon på en strukturert måte

- Du skal kunne vurdere og anvende metoder og verktøy tilpasset oppdraget, slik som utviklingsmetodikk og utviklingsverktøy.

- Du skal kunne utforme og kvalitetssikre løsningen i henhold til spesifikasjoner og etablerte standarder

- Du skal kunne vurdere hvordan oppdraget forholder seg til etablert kunnskap/forskning på området

- Du skal kunne planlegge og styre gjennomføringen av prosjektet

- Du skal kunne anvende kilder på en korrekt måte

- Du skal kunne beskrive og vurdere dine erfaringer i prosjektet, og hva du har lært av prosessen.

 - Du skal kunne formidle resultatet av prosjektet på en klar og velstrukturert måte, tilpasset målgruppen.

Gjennomføring
Det skal være 3-5 studenter i hver gruppe. Det vil være en intern og en ekstern veileder.
Se retningslinjer for hovedprosjekt på emnesiden

Karakterskala
Bokstavkarakter / Letter grade

Vitnemålstekst
Bachelorstudiet avsluttes med hovedprosjektet som innebærer å gjennomføre et IT-prosjekt i en bedrift. Prosjektet gir yrkeserfaring hvor kunnskap og ferdigheter fra hele studiet skal anvendes.
Litteraturliste:
Tittel Forfatter Forlag Utgitt år ISBN Utgave Kommentar Type Litteratur
Project Management for Information Systems  Cadle, J. and Yeates, D.   Prentice Hall   2007  0132068583      Bok  Pensum 
Prosjektoppgaven - krav til utforming   Aage Rognsaa  Universitetsforlaget  2003  82-15-00364-8      Bok  Pensum 

Vurdering / Assessment

Vekting (%):
100

Vurderingstype:
Mappe (se emnesiden) / Portfolio

Hjelpemiddel:
Alle / All

Varighet:


Semester:
Vår / Spring